AI人工智能研究

HiAI —华为AI人工智能技术开放平台-半式share

HiAI —华为AI人工智能技术开放平台

华为AI人工智能技术开放平台   网址:https://developer.huawei.com/consumer/cn/hiai/
qshngwyc的头像-半式shareqshngwyc11个月前
010760
360智脑 —— 探索全新的人机协作模式-半式share

360智脑 —— 探索全新的人机协作模式

研发业界领先技术,探索全新的人机协作模式   网址:https://ai.360.cn/
qshngwyc的头像-半式shareqshngwyc11个月前
06970
腾讯AI实验室-半式share

腾讯AI实验室

共同打造产学研用一体的AI生态     网址:https://ai.tencent.com/ailab/zh/index/    
qshngwyc的头像-半式shareqshngwyc11个月前
06480